Atrakcyjność branży według metody pięciu sił Portera
Biznes

Atrakcyjność branży według metody pięciu sił Portera

Do określenia atrakcyjności branży używa się tak zwanej metody pięciu sił Portera. Metodę tą w 1979r. opracował amerykański ekonomista Michael Porter. Wg niego atrakcyjność branży uzależniona jest od pięciu następujących czynników: siły przebicia nabywców, siły przebicia dostawców, groźby pojawienia się nowych uczestników, substytutów oraz natężenia walki konkurencyjnej.

Siła przebicia nabywców i siła przebicia dostawców.

Na siłę nabywców ma wpływ wiele czynników. Jeżeli na danym rynku mamy niewielu klientów wówczas każdy z nich ma dla nas większe znaczenie. Siła nabywców uzależniona jest również od dochodów, jakie osiągają klienci. Im mniejszy zasób środków pieniężnych nabywców, tym większą presje wywierają oni na obniżenie ceny towarów. Jeżeli na danym obszarze istnieje duża siła przebicia nabywców, to firma musi oferować naprawdę wyjątkowe i oryginalne produkty. Podobnie jest z siłą przebicia dostawców, im jest ona większa, tym mniejsza staje się atrakcyjności danego sektora. Jeżeli na danym rynku istnieje niewielka ilość dostawców to ich siła przebicia jest duża. W takiej sytuacji mogą oni swobodnie dyktować ceny materiałów oraz pozostałych składników niezbędnych do produkcji.

Atrakcyjność branży według metody pięciu sił Portera

Pozostałe czynniki.

Pod groźbą pojawienia się nowych uczestników rozumie się możliwość pojawienia się konkurencji. Im większa konkurencja, tym branża wydaje się mniej atrakcyjna. O tym czy na danym obszarze istnieje ryzyko pojawienia się nowych konkurentów decydują tzw. bariery wejścia. Zaliczamy do nich między innymi: bariery prawne czy też znajomość danej technologii.

Jeżeli produktu, który sprzedajemy posiada wiele substytutów, które często są tańszymi zamiennikami, to klienci mniej chętnie decydują się na jego zakup. W takiej sytuacji atrakcyjność branży maleje.

Natężenie walki konkurencyjnej wewnątrz sektora oznacza natomiast, że w danej branży każde przedsiębiorstwo musi rywalizować z innymi firmami o tych samych klientów. Im rywalizacja ta jest bardziej zażarta, tym istniej większe ryzyko, że wszystkie firmy będą skazane na niskie marże.