Co warto wiedzieć o metodologii Six Sigma?
Biznes

Co warto wiedzieć o metodologii Six Sigma?

Six Sigma to wprowadzona w połowie lat 80. metoda zarządzania jakością. Opiera się ona na pozyskaniu jak największej liczby danych w celu wykorzystania ich do osiągnięcia maksymalnej jakości. Strategie Six Sigma poprawiają jakość produkcji poprzez identyfikację i usuwanie przyczyn defektów oraz minimalizują zmienności procesów produkcyjnych i biznesowych. Pozwalają one na analizę wszelkich występujących w przedsiębiorstwie procesów, takich jak projektowanie, serwis i usługi, produkcja, czy szkolenia. 

Cele i metodologia Six Sigma

Każdy projekt przeprowadzany z użyciem tej metody przebiega się według określonej sekwencji etapów i ma konkretne wartości docelowe, takie jak np. skrócenie czasu cyklu procesu, zmniejszenie kosztów, zwiększenie zadowolenia klientów czy zwiększenie zysków. W ramach Six Sigma stosowane są dwie główne metodologie, obie składają się z pięciu sekcji w ramach jednego z wybranych algorytmów. Algorytmy te, to:

  • metoda DMAIC,
  • metoda DMADV.

Co warto wiedzieć o metodologii Six Sigma?

Czym jest metoda DMAIC?

Metoda DMAIC jest używana głównie do ulepszania istniejących procesów biznesowych. Akronim utworzony jest z pierwszych liter angielskich wyrazów określających kolejne fazy procesu. Każda z tych faz jest logicznie powiązana z fazą następującą i poprzedzającą: 

Define - zdefiniuj problem i ustal cele projektu.

Measure - zrób szczegółowy pomiar różnych aspektów procesu. Druga faza polega na określeniu kluczowych metryk, udokumentowaniu bieżącej wydajności i sprawdzeniu, czy ilość danych jest wystarczająca do zmierzenia.

Analyse - przeanalizuj dane w celu znalezienia defektów w procesie. W fazie tej analizie poddana zostaje wydajność procesu. Określa się i testuje hipotezy dotyczące przyczyny problemu.

Improve - udoskonal proces. Ten krok polega na zidentyfikowaniu problemu oraz przetestowaniu i wdrożeniu rozwiązania.

Control - kontroluj, jak proces będzie przebiegał w przyszłości. Gdy udoskonalenie procesu zakończy się sukcesem, ulepszenia zostaną ustandaryzowane.

Czym jest metoda DMADV?

Metoda DMADV jest zwykle używana do tworzenia nowych procesów, produktów lub usług. Stosuje się ją w fazie projektowania, eliminując różnice między tym, czego wymaga klient, a tym, co jest projektowane. Podobnie jak w przypadku DMAIC litery oznaczają kolejne fazy. W tym przypadku są to:

Define - zdefiniuj celów projektu.

Measure - zmierz krytyczne elementy procesu i możliwości produktu.

Analyse - przeanalizuj dane i opracuj różne projekty procesu, ostatecznie wybierając najlepszy.

Design - zaprojektuj i przetestuj szczegóły procesu.

Verify - zweryfikuj projekt, jego efektywność oraz zdolność do zaspokojenia potrzeb klienta. 

Defekty i błędy to czynniki ograniczające efektywność produkcji. Ich identyfikacja to pierwszy krok do likwidacji problemu. Coraz powszechniej stosowana dzisiaj metodologia Six Sigma daje w tym obszarze duże możliwości. Niewielkim nakładem pracy udaje się zidentyfikować błędy i usprawnić proces, co przekłada się na sprawniejsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Ważne jest właściwe wykorzystanie metodologii dla osiągnięcia lepszych rezultatów.

Partnerem artykułu jest TQMsoft