Zajęcie wynagrodzenia dłużnika-co może zrobić komornik?
Porady

Zajęcie wynagrodzenia dłużnika-co może zrobić komornik?

Jeśli komornik zajął pensję pracownika, na pracodawcę zostaną nałożone dodatkowe obowiązki. Musi nie tylko dokładnie wyliczyć i wpłacać konkretną kwotę komornikowi i pozostałą pracownikowi, ale odpowiedzieć na wszystkie pytania. Jeśli pracownik zmieni pracę, obecny pracodawca musi przekazać nowemu wszystkie dokumenty dotyczące zajęcia. Jeśli tego nie zrobi, musi się liczyć z grzywną i odszkodowaniem.

 Zajęcie wynagrodzenia dłużnika-co może zrobić komornik? 

Zajęcie wynagrodzenia

Zajęcie wynagrodzenia pracownika jest dokonane w momencie otrzymania przez aktualnego pracodawcę pisma od komornika o zajęciu. Jeżeli taki dokument przyjdzie kilka dni przed wypłatą, nie można już wypłacić pracownikowi całego wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 881 Kodeksu Postępowania Cywilnego zajęcie wynagrodzenia za pracę dotyczy:

 • periodycznego wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia za prace zlecone,
 • nagród i premii przysługujących dłużnikowi za okres jego zatrudnienia,
 • związanego ze stosunkiem pracy zysku lub udziału w funduszu zakładowym oraz wszelkich innych funduszach, pozostających w związku ze stosunkiem pracy.

W zajęciu komornik warszawa podaje konkretną wysokość zadłużenia. Zajęcie pensji obowiązuje aż do całkowitej spłaty wymaganej kwoty. Jednocześnie należy pamiętać o obowiązujących limitach potrąceń.

Potrącenia z wynagrodzeń pracowników

W art. 87 Kodeksu Postępowania Cywilnego zawiera informacje na temat potrąceń z wynagrodzeń pracowników. Zgodnie ze wspomnianym artykułem potrąceń można dokonywać w określonych granicach:

 • w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych-do wysokości trzech piątych wynagrodzenia,
 • w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych-do wysokości połowy wynagrodzenia,
 • nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikowi z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają pełnej egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości,
 • jeśli ściągane są długi inne niż alimenty, prawodawca wprowadził kwotę wolną od zajęcia w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, taką kwotę należy zostawić pracownikowi; jeśli nie jest zatrudniony na cały etat, kwota wolna ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

 Zajęcie wynagrodzenia dłużnika-co może zrobić komornik? 

Obowiązki w terminie tygodnia od zajęcia

Komornik, dokonując zajęcia pensji dłużnika, wzywa jednocześnie pracodawcę do spełnienia następujących obowiązków w ciągu 7 dni:

 • przedstawienie za okres 3 miesięcy poprzedzających zajęcie (za każdy miesiąc oddzielnie) zestawienia periodycznego wynagrodzenia pracownika za pracę i osobno dochodu z wszelkich innych tytułów,
 • podanie, w jakiej konkretnie kwocie i w jakich terminach zajęta pensja będzie przekazywana wierzycielowi,
 • w razie ewentualnych przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę pracodawca musi złożyć stosowne oświadczenie o rodzaju tych przeszkód i podać, czy jakieś inne osoby roszczą sobie prawa, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie i czy oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenie egzekucja komornicza przez innych wierzycieli.